Životní prostředí

Poradenská a metodická činnost v oblasti životního prostředí (dále jen OŽP)

  • metodická činnost a příprava osob k vedení evidence chemických látek, jejich označování a spolupráce při stanovování pravidel předcházení  vzniku odpadů a při nakládání s nimi, při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví osob
  •  spolupráce při řešení problematiky vzniku odpadů a jejich likvidace v souladu  se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb.
  •  spolupráce při evidenci a zařazování odpadů podle Katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
  • spolupráce při vypracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
  • pomoc při odstraňování zjištěných nedostatků
  • spolupráce při zajišťování bezpečnostních listů k chemickým látkám, čistícím a desinfekčním přípravkům
  • zpracování havarijního plánu

 

Kontaktní formulář