Koordinátor BOZP na staveništi

Komu je činnost koordinátora BOZP na staveništi určena?

Zákon č. 309/2006 Sb., v § 14 ukládá investorům staveb, které  splňují parametry stanovené zákonem, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Vzhledem k tomu, že koordinátor BOZP je najímán investorem, získává tímto i investor stavby zájem na úrovni bezpečnosti na jím financovaném stavebním projektu.

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?

Koordinátorem na staveništi může být osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. § 10, tzn. má minimálně dokončené střední vzdělání s maturitou, praxi v oboru stavebnictví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi. Společnost ZEKA plus, s.r.o. je akreditovanou společností Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro udělování odborné způsobilosti koordinátora BOZP, máte-li zájem o informace o certifikaci osob pro tuto činnost, naleznete je ve službě Akreditace, certifikace, osvědčení.

Co je předmětem činnosti koordinátora BOZP na staveništi?

Činnost koordinátora BOZP na staveništi je dělena dle fáze stavebního projektu, a to na fázi přípravnou, před fyzickým zahájením stavebních prací (od zahájení prací na projektové dokumentaci), a na fázi realizační, při níž probíhají samotné stavební práce.

Přípravná fáze stavebního projektu

V této fázi projektu koordinátor BOZP vyhodnotí základní rizika projektu (např. vzhledem k umístění stavby, druhu prováděných prací, ročním období apod.), konzultuje vyhledená rizika s investorem, projektantem, popř. zhotovitelem, připomínkuje projektovou dokumentaci tak, aby v ní byly obsaženy i požadavky na BOZP, zpracovává plán BOZP na staveništi.

Realizační fáze stavebního projektu

Zde se koordinátor BOZP podílí na přípravě oznámení o zahájení prací (toto se zasílá příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce), seznamuje jednotlivé zhotovitele stavby s riziky stavebních prací, kontroluje způsob provádění prací s ohledem na BOZP, řídí dokumentaci BOZP na staveništi, pořádá kontrolní dny BOZP, informuje investora stavby o úrovni BOZP na staveništi.

 

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář