Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) chápeme jako souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Níže uvádíme činnosti, které vám můžeme nabídnout v souvislosti se zajištěním BOZP .

Poradenská a metodická činnost 

 • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik pracovních činností dle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, stanovení opatření k jejich eliminaci
 • kategorizace prací (jednotlivých odvětví)
 • vyhledání právních norem týkajících se BOZP
 • organizace prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na všech pracovištích a zařízeních dle platné legislativy
 • zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP
 • zpracování směrnic BOZP k činnostem organizace
 • zpracování místního bezpečnostího předpisu ve vztahu k pracovnímu zařízení nebo činnosti a pracovišti
 • zpracování provozních řádů (technického zařízení a provozoven) a konzultace k této problematice
 • zpracování systému bezpečné práce zdvihacího zařízení
 • zpracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)

Technicko - organizační služby

 • dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP, zajištění těchto činností
 • zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
 • posuzování objektů, provozoven a zařízení z hlediska pracovního prostředí a vyhodnocení pracovního prostředí
 • posuzování objektů a provozoven a zařízení ke kolaudačnímu řízení
 • zastupování ve správním řízení nebo při jednáních inspekcí práce , hygienickou stanicí nebo zdravotním ústavem
 • provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy včetně souvisejícího poradenství

Vzdělávací činnost

 • zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci
 • školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců BOZP
 • vstupní školení zaměstnanců ihned při nástupu do zaměstnání
 • školení pro jednotlivé profese zaměstnanců v organizaci
 • vypracování osnov pro výše uvedené druhy školení zaměstnanců

Odborné služby pro práci na technických zařízeních

 • školení řidičů ručně vedených a motorových manipulačních vozíků
 • školení tzv. řidičů referenčních vozidel
 • školení obsluhy zdvihacích zařízení
 • školení jeřábníků a vazačů
 • školení osob pro práci ve výškách
 • školení pro zacházení s jedy a chemickými látkami
 • školení obsluhy ručních řetězových motorových pil - mimo těžbu dříví
 • školení obsluhy křovinořezů, vyžínačů, travních sekaček a malotraktorů
 • školení obsluhy tlakových zařízení vč. školení osob odpovědných za provoz tlakových zařízení
 • školení obsluhy zásobníků sypkých hmot
 • Svářečský dozor - vyšší svářečský personál (evropský technolog svařování)

Obchodně - technická činnost

 • prohlídky, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková)
 • kontroly ocelových konstrukcí
 • kontroly žebříků
 • kontroly skladovacích regálů
 • svářecký dozor dle platných norem
 • prodej ochranných pracovních pomůcek
 • prodej bezpečnostních značek

 

Dal nabdka fiemy Zekaplus s.r.o.

Kontaktní formulář